Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Przetargi

Kamieniec, dnia 06.07.2021r.

 

sygnatura postępowania: SEKR.331/PN-1/2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu informuje, że postępowaniu na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu w rejonie ulic Grodziska, Sportowa, Klonowa, Topolowa, Lipowa i Kasztanowa" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zasady określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Kamieńcu wybrano ofertę firmy :

ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn sp. k.

Ul. Ogrodowa 2

62-073 Ruchocice

z ceną ofertową brutto 3 050 000 ,00 zł.

Oferta otrzymała największą ilość punktów wg zestawienia:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

1.

ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn sp. k.

Ul. Ogrodowa 2

62-073 Ruchocice

 

60,00

40

2.

Konsorcjum firm

Lider:

Zakład Budowlano Montażowy „Nowo-Instal-Bud” s.c.

Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

Konsorcjant:

Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie

Bromber Dariusz

Ul. Dworcowa 40b,

62-045 Pniewy

 

46,28

40

 

Zgodnie z pkt. XX ust. 1 SWZ Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                

 

Kamieniec dnia 28.05.2021r.

SEKR.331-PN/1/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM


Numer sprawy:
SEKR.331-PN/1/2021


Nazwa zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu w rejonie ulic Grodziska, Sportowa, Klonowa, Topolowa, Lipowa i Kasztanowa

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

adres:                    ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

tel.:                        61 44 30 358

NIP:                        7881007619

e-mail:   gzk@kamieniec.pl

adres strony internetowej gzk.kamieniec.pl

godziny urzędowania: 700-1500 (od poniedziałku do piątku)

II. Określenie trybu zamówienia:

 1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem regulaminowym niepodlegającym regulacjom przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.2019 ze zmianami).
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zasady określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Kamieńcu zwanego dalej Regulaminem.
 3. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie sektorowe o wartości powyżej 130 000 PLN, o którym mowa w Dziale III Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, posiłkowo można stosować przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
 5. Na zasadzie art. 701Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: gzk.kamieniec.pl/przetargi

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.      Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu w rejonie ulic Grodziska, Sportowa, Klonowa, Topolowa, Lipowa i Kasztanowa o następujących długościach i średnicach:

Ø250 mm – 754,5 m

Ø200 mm – 1003 m

Ø160 mm – 308 m

2.      Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

45221250-9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych

45111240-2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu

 

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)      uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)      zdolności technicznej lub zawodowej:

A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowalne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1 500 mb każda.

B. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje :

 1. minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy/ kierownika robót budowlanych instalacyjnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska, lub które na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) uzyskała uprawnienie do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wod-kan. oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Kierownika budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu obiektów gospodarki wodno – ściekowej oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
 2. minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności drogowej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

 Uwaga!

 • Wyżej wymienione osoby mogą mieć uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami w zakresie przewidzianym opisem powyżej.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień przez wyżej wymienione osoby.


 

3.      Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców..

4.      Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

VI . Termin wykonania zamówienia.

Terminy realizacji zamówienia określa się następująco:

  - 5  miesięcy od podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych,

- 6 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu  dokumentacji powykonawczej oraz stosownych dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

         Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.


VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji –40%

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 14.06.2021r., do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego:
ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec
Sekretariat .

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 14.06.2021r., o godz. 9:30
w siedzibie Zamawiającego:
ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 14.07.2021r.

 

Załączniki do pobrania:

 1. SWZ
 2. Formularz ofertowy
 3. wiadczenie o spelnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu
 4. Wykaz robot budowlanych
 5. Wykaz osób
 6. Wzór umowy
 7. Zestawienie sieci
 8. Szkic
 9. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) PDF_1
 10. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) PDF_2
 11. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) PDF_3
 12. Opinia Geotechniczna

Odpowiedzi na pytania pobierz

 

Informacja  z otwarcia ofert 14-06-2021r.