Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Przetargi

Kamieniec dnia 23.12.2020r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Maksymilianowo, gm. Kamieniec" 

Wybrana została oferta Zakładu Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta, ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl  (cena: 7.000zł + należny podatek VAT)

 

Kamieniec dnia 23.12.2020r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Maksymilianowo, gm. Kamieniec" (pobierz)

 

Kamieniec dnia 15.12.2020r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Maksymilianowo,

gm. Kamieniec” (pobierz)

 

 

 

Kamieniec dnia 27.11.2020r.

SEKR.331/PN-2/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM


Numer sprawy:
SEKR.331/PN-2/2020
Nazwa zamówienia:
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Maksymilianowo, gm. Kamieniec”

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

adres:                    ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

tel.:                        61 44 30 358

NIP:                        7881007619

e-mail:   gzk@kamieniec.pl

adres strony internetowej gzk.kamieniec.pl

godziny urzędowania: 700-1500 (od poniedziałku do piątku)

II. Określenie trybu zamówienia:

 1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem regulaminowym niepodlegającym regulacjom przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ze zmianami).
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zasady określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Kamieńcu zwanego dalej Regulaminem.
 3. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie sektorowe o wartości powyżej 30 000 euro nieprzekraczające kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.), o którym mowa w Dziale III Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, posiłkowo można stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 5. Na zasadzie art. 701Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia  bez podania przyczyny.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: gzk.kamieniec.pl/przetargi

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody Maksymilianowo, gm. Kamieniec.
 2. Kod CPV:

45252120-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji technicznej .
 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę trzech zbiorników stalowych na wodę pitną o pojemności 100m3 wraz z rurociągami międzyobiektowymi.
 3. Przedmiot zamówienia jest objęty pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Grodziskiego nr 251/2020 z dnia 08.05.2020r.
 4. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po rozruchu mechanicznym i  technologicznym przedmiotu zamówienia przeprowadzonym przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
 5. Warunki rękojmi i gwarancji:
 1. Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi 60 miesięcy.
 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  (minimum) 36 miesięcy.
 3. Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego określonego w punkcie 6.


V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 • Warunek w odniesieniu do posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
 • Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w  oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę i potwierdzonych dokumentami określonymi w SIWZ w rozdziale 6.

c)  zdolności technicznej lub zawodowej :

 • Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie co najmniej dwóch zbiorników stalowych na wodę pitną o pojemności co najmniej 100 m3 każdy.
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami:
 1. minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy/ kierownika robót budowlanych instalacyjnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska, lub które na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) uzyskała uprawnienie do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wod-kan. oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Kierownika budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu obiektów gospodarki wodno – ściekowej, w tym na co najmniej jednej stacji uzdatniania wody oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
 2. minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -  budowlanej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
 3. minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika robót budowlanych elektrycznych i AKPiA - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga!

 • Wyżej wymienione osoby mogą mieć uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami w zakresie przewidzianym opisem powyżej.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień przez wyżej wymienione osoby.

Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę i potwierdzonych dokumentami określonymi w SIWZ w Rozdziale 6.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w  niniejszej SIWZ.
 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 5.1. podpunkt 2 . Natomiast brak podstaw wykluczenia, o których mowa w punkcie 5.1 podpunkt 1 osobno.
 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
 7. Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
  1. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
  2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  • o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
  • o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • skarbowe,
  • o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c)      wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkcie 8 litera b).

d)      wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e)      wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f)       wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

g)      wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

h)      wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VI . Termin wykonania zamówienia.
30 czerwca 2021r..

VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji –40%

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 15.12.2020r., do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego:
ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec
Sekretariat .

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 15.12.2020r., o godz. 9:15
w siedzibie Zamawiającego:
ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu.
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ – umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna.
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór wykazu robót.
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór wykazu osób.

 

Odpowiedzi na pytania do przetargu (pobierz)