Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Kamieńcu

Opłaty za wodę i ścieki

INFORMACJA O OPŁATACH OD 01.07.2019R. DO 30.06.2020R.

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Opłaty za dostarczanie wody:

1 grupa taryfowa odbiorców usług – odbiorcy z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym

 1. opłata za wodę uzdatnioną z wodociągów komunalnych wynosi            – 3,16 zł za 1m3,
 2. opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi odbiorcy usług         – 4,56 zł /odbiorcę /m-c 

2 grupa taryfowa odbiorców usług – odbiorcy z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym

 1. opłata za wodę uzdatnioną z wodociągów komunalnych wynosi            – 3,16 zł za 1m3,
 2. opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi odbiorcy usług         – 3,38 zł /odbiorcę /m-c 

3 grupa taryfowa odbiorców usług – odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu

 1. opłata za wodę uzdatnioną z wodociągów komunalnych wynosi            – 3,16 zł za 1m3,
 2. opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi odbiorcy usług         – 4,36 zł /odbiorcę /m-c 

 

Do kwot określonych w pkt a) i b) dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 Opłata za odprowadzanie ścieków:

1 grupa taryfowa – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie ryczałtu

 1. opłata za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej po uwzględnieniu dotacji z budżetu Gminy Kamieniec wynosi                                                                      – 7,38 zł za 1m3,
 2. opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi dostawców

             – kanalizacja sanitarna wynosi       – 4,36 zł/odbiorcę/m-c

2 grupa taryfowa – pozostałe gospodarstwa domowe

 1. opłata za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej po uwzględnieniu dotacji z budżetu Gminy Kamieniec wynosi                                                                      – 7,38 zł za 1m3,
 2. opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi dostawców

              – kanalizacja sanitarna wynosi       – 4,56 zł/odbiorcę/m-c

3 grupa taryfowa – pozostali dostawcy nieujęci w grupie 1 i 2

 1. opłata za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosi      – 8,68 zł za 1m3,
 2. opłata abonamentowa obejmująca koszty obsługi dostawców

             – kanalizacja sanitarna wynosi         – 4,56 zł/odbiorcę/m-c

Do kwot określonych w pkt a) i b) dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu, ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

 Decyzja PO.RET.070.300.2.2018.ZG  -  POBIERZ

Taryfa do decyzji PO.RET.070.300.2.2018.ZG   -  POBIERZ